Autorskie prawa/ opublikowanie fotografii/ brak zgody autora

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Autorskie prawa/ opublikowanie fotografii/ brak zgody autora
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005r., sygn. VI ACa 330/05
Treść:
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych jest odpowiedzialnością obiektywną, niezależną od dobrej lub złej wiary osoby, która naruszenia dóbr się dopuściła. Ustawodawca w art. 78 prawa autorskiego dopuścił w sytuacji, gdyby naruszenie było zawinione, zasądzenie na rzecz twórcy odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przesłanką zatem istotną dla rozstrzygnięcia roszczenia o zadośćuczynienia jest istnienie winy po stronie osoby naruszającej autorskie prawa osobiste. Pojęcie winy nie zostało zdefiniowane ani przez kodeks cywilny ani też przepisy prawa autorskiego, niemniej jednak zarówno nauka prawa jak i orzecznictwo sądów przyjęły, że winą jest naganna decyzja podmiotu prawa, odnosząca się do podjętego przez niego bezprawnego czynu. Z pewnością decyzji pozwanej - profesjonalisty o rozpowszechnieniu fotografii bez zgody twórcy można przypisać naganność. Pozwana bowiem prowadzi działalność w dziedzinie prasowej, a zatem powinny być znane przepisy prawa autorskiego i prasowego o tym kiedy dopuszczalne jest rozpowszechnianie cudzego dzieła bez zgody twórcy. Nie budzi także wątpliwości Sądu Apelacyjnego, podobnie, jak nie budziło wątpliwości Sądu Okręgowego, że czyn podjęty przez pozwaną, a polegający na opublikowaniu bez zgody powoda, fotografii jego autorstwa jest czynem bezprawnym. Oceniając zatem tak podejmowaną przez pozwane wydawnictwo decyzję jako naganną oraz czyn jako bezprawny można przypisać mu winę w działaniu. Skoro pozwanej można przypisać winę, to na żądanie twórcy, sąd może przyznać mu odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia. Dla zasądzenia bowiem zadośćuczynienia nie ma znaczenia czy wina ma postać winy umyślnej czy też nieumyślnej. Pozwana wiedziała, że narusza prawa powoda, ewentualnie co najmniej godziła się na to naruszenie
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: