Notariusz/ aplikacja notarialna/ zadania rady Izby Notarialnej

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Notariusz/ aplikacja notarialna/ zadania rady Izby Notarialnej
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z 5 października 2006r., sygn. VI SA/Wa 1346/06
Treść:
Przyjęcie na aplikację notarialną ewentualnie odmowa takiego przyjęcia w wyniku otwartego konkursu, stanowi indywidualny akt administracyjny zewnętrzny organu samorządu notarialnego, mający charakter działania jednostronnego i władczego skierowanego na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Akt administracyjny indywidualny wydawany w procesowej formie decyzji wyznacza zakres stosowania przepisów KPA stosownie do brzmienia art. 1 § 1 pkt 1 i § 2 KPA. Rada Izby Notarialnej jest organem administracji publicznej. Zgodnie z art. 77 KPA jest więc zobowiązana w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Ma obowiązek wyjaśnić sprawę i dążyć do wykrycia prawdy obiektywnej. Prawda obiektywna, do której wykrycia zmierza się w postępowaniu administracyjnym, ma służyć prawidłowemu załatwieniu sprawy, a więc musi się odnosić do wszystkich faktów i okoliczności o znaczeniu prawnym i prowadzić do wnikania w kwestie związane ze sprawą.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: