Prawo wspólnotowe / prawo krajowe / zasada pierwszeństwa

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Prawo wspólnotowe / prawo krajowe / zasada pierwszeństwa
Wyrok:
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2000r., sygn. C-258/98
Treść:
Sąd krajowy, który zostaje wezwany, w ramach swojej właściwości, do zastosowania przepisów prawa wspólnotowego ma obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności przedmiotowych przepisów, jeśli jest to niezbędne, odmawiając z własnej inicjatywy zastosowania jakiegokolwiek sprzecznego z nimi przepisu prawa krajowego, nawet jeżeli został on przyjęty później, i nie ma potrzeby, aby sąd ten domagał się lub oczekiwał uprzedniego uchylenia takich przepisów za pomocą środków ustawowych lub innych środków konstytucyjnych.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: