Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Stanowią, obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, źródła bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Państwami-Darczyńcami są trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (European Free Trade Association), będące zarazem członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego EEA (European Economic Area) - Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Głównym celem tych mechanizmów finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area - EEA). Polski rząd podpisał w październiku 2004 roku umowy z Państwami-Darczyńcami, które uregulowały warunki pozyskiwania środków finansowych przez polskich beneficjentów.

Ministerstwo Sprawiedliwości jest beneficjentem Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego realizowane są trzy projekty na łączną kwotę 12 200 492 euro (w tym z NMF: 10 370 418 euro).

Pierwszy z projektów to projekt PL0050: „Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych”. Wartość tych działań projektu, które są dofinansowywane ze środków NMF, wynosi 5 900 000 euro, z czego 5 015 000 euro z budżetu NMF. Okres realizacji: kwiecień 2008 – kwiecień 2010. W ramach tego projektu realizowane są dwa działania:
1) zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta (NKW) w 100 wydziałach ksiąg wieczystych objętych projektem- w toku;
2) szkolenia komputerowe dla pracowników wydziałów objętych projektem- zrealizowane.

Drugi z projektów realizowanych przez MS to projekt PL0233: „Wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości”. Wartość projektu wynosi 4 699 964 euro, w tym 3 994 969 euro z budżetu NMF. Okres realizacji: lata 2008-2011. W ramach tego projektu realizowane są dwa działania:
1) – budowa sieci LAN w 37 sądach;
2) – dostawa sprzętu komputerowego do 168 sądów.

Działanie (1) zostanie zakończone do końca 2009 r. Działanie (2) jest w fazie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ostatnim z projektów jest projekt PL0235: „Informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości”. Wartość projektu wynosi 1 600 528 euro, w tym 1 360 449 euro z budżetu NMF. Okres realizacji: lata 2008-2010. W ramach projektu realizowane są dwa działania:
1) – budowa systemu informatycznego SYDIG przetwarzającego dokumenty papierowe do postaci elektronicznej i zarządzanie tak przetworzonymi dokumentami;
2) – dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby systemu SYDIG.

Projekt realizowany jest w 20 jednostkach prokuratury. Działanie (1) zostanie zakończone do końca 2009 r. Działanie (2) zostało zakończone w kwietniu 2009 r. Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla obu działań i wyłonieniu wykonawców okazało się, że w projekcie powstały oszczędności w wysokości 733 042 euro. Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o rozszerzenie projektu o działanie (3) celem wykorzystania powstałej oszczędności. Działanie (3) będzie obejmowało zakup sprzętu komputerowego i skanującego dla kolejnych 15 jednostek prokuratur, w których zostanie wdrożony system SYDIG. W dn. 01 października 2009 r. Instytucja Pośrednicząca poinformowała Ministerstwo Sprawiedliwości o pozytywnej ocenie wniosku przez Biuro Mechanizmów Finansowych. [zródło : Ministerstwo Sprawiedliwości]

www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org