Prawa podejrzanego

 
                                                PRAWA I OBOWIĄZKI PODEJRZANEGO


Obywatel w postępowaniu karnym - Prawa i obowiązki


Podejrzany - osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w dochodzeniu lub śledztwie.


Moje prawa w toku postępowania przygotowawczego w procesie karnym

PRAWA PODEJRZANEGO


Podejrzanemu przysługuje prawo do:
• składania wyjaśnień,
• odmowy składania wyjaśnień
• odmowy odpowiedzi na pytania;
• składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, obecności przy czynnościach dowodowych,
• korzystania z pomocy obrońcy, (art. 300 kpk)
• żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania (art. 300, 301 kpk),
• złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wniosek pokrzywdzonego o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia między nimi postępowania mediacyjnego ( art. 23a § 1 kpk),
• korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 kpk),
• do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania.
• złożenia wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej

OBOWIĄZKI PODEJRZANEGO

Podejrzany jest obowiązany poddać się:
• oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od podejrzanego pobrać odciski, fotografować go oraz okazywać w celach rozpoznawczych innym osobom (art. 74 § 2 pkt 1 kpk),
• badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonywaniem zabiegów na ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne, w szczególności podejrzany jest zobowiązany przy zachowaniu tych warunków poddawać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu (art. 74 § 2 pkt 2 kpk). Podejrzany pozostający na wolności:
• obowiązany jest stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni; w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo (art. 75 § 1 i 2 kpk),
• jeżeli przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju, w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone (art. 138 kpk),
• jeżeli podejrzany, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem w toku trwającego postępowania przygotowawczego uważa się za doręczone (art. 139 kpk).Moje prawa w toku rozprawyzobacz także:

- Tłumaczenia wzorów pouczeń w postępowaniu karnym
- Lista sądów powszechnych w Polsce

- PRAWA CZŁOWIEKA