KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Dodano: 2011-12-30

Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zarządził przeprowadzenie w dniu 9 marca 2012 roku konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze.

Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta prokuratora winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 65-950 Zielona Góra lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę I K. 110/45/11 w terminie do 1 lutego 2012 roku zgłoszenie wraz z następującymi dokumentami:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) kwestionariusz osobowy;
3) życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
4) kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5) oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej;
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;  
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego

Wolnych miejsc: 1

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 sala konferencyjna (I piętro) w dwóch częściach:
 
1. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;
2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Szczegółowe zasady konkursu zostały określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.11.210.1257)  

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informację o wynikach konkursu prokurator umieści w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej

Sygnatura sprawy: IK 110/45/11