Prawa ofiar

Pokrzywdzony – osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Pouczenia pokrzywdzonego

Pouczenia pokrzywdzonego (tryb przyspieszony)

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

Informator dla pokrzywdzonych

Obywatel w postępowaniu karnym - Prawa i obowiązki
Gdzie szukać pomocy?  sieć pomocy w Polsce
Tłumaczenia wzorów pouczeń w postępowaniu karnym 

 - Prawo rodzinne
- Prawa dzieckaAkty prawa krajowego

PRZEPISY, ZALECENIA

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Dokument MS Word
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  Dokument MS Word
• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Dokument MS Word
• Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Dokument MS Word
• Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi Dokument MS Word Dokument PDF
• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet Dokument PDF
• Polska Karta Praw Ofiary Dokument MS Word Dokument PDF
• Zasady postępowania w sprawach o kompensatę i związane z tym obowiązki prokuratora Dokument MS Word
• Zasady i procedury postępowania w sytuacji otrzymania informacji o zaistnieniu przestępstwa na tle seksualnym Dokument PDF 
• Procedura postępowania Policji i placówki medycznej z ofiarą przemocy seksualnej Dokument PDF 
• Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie działań na rzecz pokrzywdzonego - Dokument MS Word Dokument PDF


OPRACOWANIA

• Informator dla pokrzywdzonego przestępstwem - Broszura wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Dokument PDF
• Pokrzywdzony w procesie karnym Dokument MS Word Dokument PDF
• Obywatel w postępowaniu karnym - Prawa i obowiązki - Broszura wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dokument PDF 
• Prawa człowieka a policja Dokument MS Word Dokument PDF
• Międzynarodowe standardy ochrony ofiar przestępstw - Monika Sajkowska, Jolanta Szymańczak Dokument PDF  


PORADNIKI
• Bądź bezpieczna od przemocy seksualnej - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" - Dokument PDF
• Bądź bezpieczna od przemocy domowej - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" - Dokument PDF
• Bądź bezpieczna... w sądzie (stosunki majątkowe w małżeństwie) - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" Dokument MS Word
• Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" Dokument PDFORGANIZACJE WSPIERAJĄCE OFIARY PRZESTĘPSTW

• Podmioty i organizacje świadczące pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin - /link/
• Lista organizacji wspierających ofiary przestępstw  Dokument MS Word Dokument PDF  
• Lista organizacji wspierających ofiary przestępstw według Obwieszenia Ministra Sprawiedliwości Dokument MS Word  
• Rejestr Wojewody Lubuskiego Ośrodków Pomocy - zobacz
• Lista organizacji wspierających ofiary przestępstw działających na terenie okręgu zielonogórskiego Dokument MS Word

Inne:
Karta Praw Ofiar Wypadków DrogowychDarmowa pomoc prawna od 01.06.2016