Prawa ofiar


Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY


Pokrzywdzony
– osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Pouczenia pokrzywdzonego

Pouczenia pokrzywdzonego (tryb przyspieszony)

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

Informator dla pokrzywdzonych

Obywatel w postępowaniu karnym - Prawa i obowiązkiGDZIE SZUKAĆ POMOCY


Gdzie szukać pomocy?  sieć pomocy w Polsce - wyszukiwarka

Darmowa pomoc prawna  - mapa punktów w Polsce - wyszukiwarka

Wykaz podmiotów i organizacji świadczących pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych- listaTłumaczenia wzorów pouczeń w postępowaniu karnym

 - Prawo rodzinne
- Prawa dziecka

PRZEPISY, ZALECENIA

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Dokument MS Word
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  Dokument MS Word
• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Dokument MS Word
• Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Dokument MS Word
• Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi Dokument MS Word Dokument PDF
• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet Dokument PDF
• Polska Karta Praw Ofiary Dokument MS Word Dokument PDF
• Zasady postępowania w sprawach o kompensatę i związane z tym obowiązki prokuratora Dokument MS Word
• Zasady i procedury postępowania w sytuacji otrzymania informacji o zaistnieniu przestępstwa na tle seksualnym Dokument PDF 
• Procedura postępowania Policji i placówki medycznej z ofiarą przemocy seksualnej Dokument PDF 
• Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie działań na rzecz pokrzywdzonego - Dokument MS Word Dokument PDF

• Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin - zobacz


OPRACOWANIA

• Informator dla pokrzywdzonego przestępstwem - Broszura wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Dokument PDF
• Pokrzywdzony w procesie karnym Dokument MS Word Dokument PDF
• Prawa człowieka a policja Dokument MS Word Dokument PDF
• Międzynarodowe standardy ochrony ofiar przestępstw - Monika Sajkowska, Jolanta Szymańczak Dokument PDF


INNE:
Portal orzeczeń sądów powszechnych