Inspektor Ochrony Danych

Nazwa administratorów danych
w prokuraturach okręgu zielonogórskiego,
którzy wyznaczyli IOD
na podstawie art. 37 RODO
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze
Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze
Prokurator Rejonowy w Żarach
Prokurator Rejonowy w Żaganiu
Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Prokurator Rejonowy w Świebodzinie
Prokurator Rejonowy w Nowej Soli
Prokurator Rejonowy we Wschowie
Inspektor ochrony
danych osobowych (IOD)
Joanna Częstochowska
Zakresem swojego działania
IOD obejmuje następujące prokuratury okręgu zielonogórskiego:
Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze
Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze
Prokuraturę Rejonową w Żarach
Prokuraturę Rejonową w Żaganiu
Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim
Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie
Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli
Prokuraturę Rejonową we Wschowie
Dane kontaktowe
administratora danych
adres siedziby Zielona Góra, 65-332, ul. Partyzantów 42
Dane kontaktowe Inspektora
ochrony danych osobowych
Telefon 68 32 91 737
e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
WAŻNE Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących im uprawnień.


Zobacz także:

  • treść : ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (RODO) - obowiązuje od 25.05.2018 r. i dotyczy tylko działalności pozakarnej prokuratury
  • treść : DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  przez właściwe   organy   do   celów   zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań  przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO)-  czeka na wydanie ustawy krajowej, która może dot. prowadzonych postępowań.
  • treść :ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000)  UODO (obowiązuje od 25.05.2018 r.)

 


Wyznaczenie i zadania IOD