Powaga rzeczy osądzonej/ wznowienie postępowania/ dobra wiara obywatela/

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej/ wznowienie postępowania/ dobra wiara obywatela/
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 17 lipca 2003r., sygn. II UK 111/03
Treść:
W rozpoznawanej sprawie organ rentowy, występując do Sądu Okręgowego, jako organu odwoławczego w rozumieniu art. 114 ust. 2 pkt. 2 ustawy o FUS, z wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem nie przedstawił ani nowych dowodów, ani nie ujawnił też żadnych, nieznanych mu okoliczności istniejących przed uprawomocnieniem się wyroku, uzasadniających ponowne rozpoznanie sprawy mającej przymiot powagi rzeczy osadzonej. Przewidziane w art. 114 ustawy o FUS ograniczenie tego przymiotu nie może służyć ominięciu przepisów dotyczących terminu i sposobu wniesienia środka odwoławczego przewidzianego w kodeksie postępowania cywilnego i zakwestionowaniu prawomocnego orzeczenia sądowego, w każdym czasie, dogodnym dla strony zainteresowanej lub dla organu rentowego. Sąd orzekający w sprawie w pełni podziela pogląd sądu Najwyższego, wyrażony w wyroku z 5 października 1994r., III ARN 46/94, że „zasadę ochrony osób, które nabyły prawa w dobrej wierze należy rozumieć również w ten sposób, iż uchybienia organu administracji nie mogą powodować ujemnych następstw dla obywatela działającego w dobrej wierze” [OSNAPiUS 1995, nr 5, poz. 58].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: