Powaga rzeczy osądzonej/ prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania/ wielokrotne ponawianie doniesień

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej/ prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania/ wielokrotne ponawianie doniesień
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 21 października 2003r., sygn. II Aka/ 153/03
Treść:
Gdy przedmiotem wszystkich opisanych postępowań było to samo zdarzenie, rozgrywające się miedzy tymi samymi osobami […], gdy pokrzywdzony dopuścił do uprawomocnienia się kolejnych orzeczeń o umorzeniu dochodzenia względnie odmowie wszczęcia dochodzenia, należy stanąć na stanowisku zajmowanym przez organy prokuratury w cytowanych orzeczeniach, iż w sprawie – z uwagi na wymienioną przesłankę procesową – powagę rzeczy osądzonej, postępowanie podlega umorzeniu. […] Nie do przyjęcia wydaje się stanowisko, iż oskarżyciel posiłkowy rezygnuje z przysługujących mu z mocy stosownych przepisów k.p.k. możliwości weryfikowania rozstrzygnięć Prokuratury przez sąd i ewentualnego otwarcia sobie drogi do wnoszenia aktu oskarżenia w trybie art. 55 § 1 k.p.k., mnoży doniesienia dotyczące tego samego czynu przypisanego przez niego temu samemu sprawcy i w toku rozpoznania kolejnego z nich doprowadza do merytorycznego rozpoznania przez sąd wniesionego aktu oskarżenia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2004, poz. 33 macji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: