WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKT

Dodano: 2012-10-16

Wniosek o udostępnienie akt stronom postępowania przygotowawczego lub ich przedstawicielom procesowym stanowi realizację zasady jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego. Udostępnienie akt sprawy na tym etapie wymaga zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Prokurator może odmówić udostępnienia akt postępowania ww. osobom, jeżeli przemawia za tym ważny interes postępowania. Na ewentualną odmowę udostępnienia akt przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego, czyli prokuratora rejonowego albo prokuratora okręgowego.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o udostępnienie akt - Dokument PDF