ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE MIEJSCA POBYTU

Dodano: 2012-10-16

Zgodnie z zasadą koncentracji postępowanie karne powinno toczyć się bez zbędnych przerw. Czynności dowodowe powinny być przeprowadzane bez zbędnej zwłoki. Z takich powodów strony postępowania karnego, które w jego toku zmieniają miejsce zamieszkania lub nie przebywają pod wskazanym przez siebie adresem są obowiązane poinformować o tym organ prowadzący postępowanie. Jeżeli strona nie dopełni tego obowiązku pismo wysłane pod poprzednio podany adres uważa się za doręczone. Może to powodować poważne konsekwencje dla strony. (np. na pokrzywdzonego, który nie stawili się na wezwanie organu procesowego wysłane pod poprzedni adres może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 10 000 złotych, natomiast wobec podejrzanego może zostać wydany nakaz doprowadzenia przez Policję).

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego zawiadomienia o zmianie miejsca pobytu - Dokument PDF