Ciekawie... nie tylko o prawie

Dział redagowany przez prokuratora Jana Wojtasika

zapoznaj się z zasadami dot. [ cytowania strony ]

 • Zbrodnia, występek, wykroczenie...
  Od czasu pojawienia się formalnej koncepcji przestępstwa, a więc od mniej więcej II połowy XVIII w. w Europie pojawiły się próby systematyki tego pojęcia. Podstawowe kryterium podziału stanowił stopień społecznej szkodliwości czynu oraz surowość wymierzanej kary. Ta systematyka rozwijała i uzupełniała historycznie wcześniejsze rozróżnienie przestępstw publicznych i prywatnych.więcej»
 • Zgon i jego stwierdzenie
  Zagadnienia zawarte w tytule są przede wszystkim przedmiotem zainteresowania nauki o śmierci, czyli tanatologii sądowo-lekarskiej [patrz: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2950]. Ważne względy praktyczne, także o charakterze porządkowo-sanitarnym sprawiają, że problematyka stwierdzania zgonu i ustalenia oraz dokumentowania jego przyczyny od wielu już lat jest regulowana przez przepisy prawa administracyjnego, czy używając terminologii bardziej współczesnej - prawa medycznego.więcej»
 • Zgon psychogenny
  Termin ten niezwykle trudno znaleźć w podręcznikach medycyny sądowej. Nie powinno to dziwić, albowiem medycyna sądowa jest dyscypliną naukową, a jednym z przymiotów naukowości jest weryfikowalność wiedzy na określony temat. Problematyka zgonów z przyczyn psychogennych weryfikacji takiej nie poddaje, a więc z naukowego punktu widzenia problem jest prawie bezprzedmiotowy.więcej»
 • Zgwałcenie
  Pod tym pojęciem zwykle rozumie się zmuszenie kobiety do odbycia stosunku płciowego [por. Słownik języka polskiego, PWN]. Zgwałcenie w rozumieniu prawa karnego jest jednak pojęciem znacznie szerszym. Obowiązujący kodeks przewiduje odmienną odpowiedzialność karną za kilka różniących się od siebie postaci tego przestępstwa.więcej»
 • Znamię prądu
  W sensie kryminalistycznym jest śladem wskazującym na działanie energii elektrycznej, a dokładniej dowodzącym zaistnienia bezpośredniego kontaktu przewodnika prądu z żywym organizmem. Wskazuje nie tylko na miejsce tego kontaktu, ale niejednokrotnie stanowi wierne odbicie przewodnika, przez który energia elektryczna wnikała do ciała. Znamię stanowi charakterystyczną zmianę na skórze. Jego wyrazistość jest funkcją rozmiarów przewodnika, czyli elektrody, czasu przepływu prądu oraz wielkości jego napięcia i natężenia czy nawet wilgotności skóry. więcej»
 • Znęcanie się nad zwierzętami
  Dla wielu osób problematyka odpowiedniego traktowania zwierząt ma wciąż znaczenie marginalne. Pokutuje przekonanie, że zwierzęta to istoty którym nie zawsze należy się właściwy szacunek człowieka i pomoc z jego strony. Tymczasem już z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt [Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.] wynika, że zwierzę, jako istota zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga też humanitarnego traktowania przez co rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.więcej»
 • Zniewaga funkcjonariusza publicznego
  Zniewaga funkcjonariusza publicznego. Znieważenie innej osoby jest nie tylko zachowaniem niegodnym, ale też przestępstwem stanowiącym skierowanym przeciwko godności osobistej człowieka. Zniewaga jest każde zachowanie uwłaczające tej godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy dla jednostki ludzkiej. Warto przypomnieć, że także w rozumieniu prawa cywilnego, dobra osobiste człowieka, w tym jego cześć, pozostają pod ochroną tego prawa niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach [art. 23 kc].więcej»

Strona: