SKARGA PROKURATORA NA UCHWAŁĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

Dodano: 2011-12-01

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do Rady Miasta Zielona Góra skargę na uchwałę Rady z dnia 29 stycznia 2002r. nr LI/603/02 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zielona Góra.

Uchwale tej prokurator zarzucił, że została ona uchwalona z rażącym naruszeniem prawa - bez jej ogłoszenia.

Zgodnie z przepisami kompetencję do uchwalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra posiada Rada Miasta. Jako podstawę prawną podjęcia w/w uchwały Rada wskazała przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podejmując uchwałę Rada Miasta zdecydowała, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Prokurator uznał, iż nie budzi wątpliwości, że zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego.Za takim charakterem tej uchwały przemawia głównie to, że jest ona wydana na podstawie upoważnienia ustawowego oraz zawiera normy o charakterze generalnym i zarazem abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy.

Zgodnie z art.88 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.

Stosownie do przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akty prawa miejscowego, stanowione przez organ gminy ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Prokurator ustalił, że zaskarżona uchwała nie została skierowana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, co stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności tej uchwały ( wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9.09.2009r IISA/Bd 585/09 ), stąd też prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały jako rażąco naruszającej przywołane powyżej przepisy rangi ustawowej./jcz