INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU ASESORSKIM W PROKURATURZE REJONOWEJ WE WSCHOWIE (sygn. PO IV WOS 1110.22.2018)

Dodano: 2018-10-23

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż Prokuratura Rejonowa we Wschowie dysponuje jednym wolnym stanowiskiem asesorskim.
 
Osoby zainteresowane, spełniające warunki do mianowania na stanowisko asesora określone w Ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zm.) proszone są o składanie wymaganych dokumentów, tj. w szczególności:

- wniosku o mianowanie na stanowisko asesora adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze,
- oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
- oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii świadectwa ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
- oryginału, odpisu lub poświadczonej kopii dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,
- oryginału, odpisu lub poświadczonej kopii dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu adwokackiego lub radcowskiego i jednocześnie dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez co najmniej rok na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego lub wykonywania przez co najmniej rok czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe (m. in. dokument dotyczący zakresu powierzonych obowiązków) lub posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
- w przypadku adwokatów i radców prawnych - oryginał, odpis lub poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu adwokackiego lub radcowskiego i dokumentów potwierdzających wykonywanie tego zawodu przez co najmniej 3 lata,
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
- ankieta personalna  wraz z oświadczeniem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o nominację (zgodnie z załączonym wzorem) wraz z życiorysem,
- zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego zdolność, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  do objęcia stanowiska sędziego (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 619),
- oświadczenia kandydata co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy,
- świadectw pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,
- oświadczenie kandydata o wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury), ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie. 

W zaświadczeniach wydanych przez uprawnionych lekarzy i psychologów, tj. posiadających kwalifikacje, o których mowa w § 7 i § 8 cytowanego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego, powinno znaleźć się precyzyjne wskazanie stanowiska, na które kandyduje osoba oraz prawidłowa podstawa prawna.

Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku przedstawia również:

- oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
- oświadczenia kandydata, iż nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1575 z późn. zm.), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające kandydaturę, w szczególności opinie i rekomendacje.

Dokumenty należy złożyć osobiście, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
65-950 Zielona Góra

Termin składania dokumentów do dnia 23 listopada 2018 roku.


W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 32 91 721.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.

PROKURATOR OKRĘGOWY
      Jarosław Kijowski   

/MW