ECHA KONFERENCJI „NIEBIESKA TARCZA – KONFERENCJA NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE”

Dodano: 2013-05-15

W dniu 7 maja 2013 roku w Sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyła się organizowana przez Prokuraturę Okręgową i Rejonową w Zielonej Górze konferencja "Prawnokarne i cywilnoprawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim", o czym informowaliśmy w artykule "Niebieska Tarcza - Konferencja na temat przemocy w rodzinie" podsumowującym jej przebieg i wnioski uczestników.  

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodzili się, że w kwestii przeciwdziałania przemocy jest jeszcze wiele do zrobienia. Obserwując zainteresowanie problemem, zaangażowanie w jego rozwiązanie i chęć kompleksowego działania oraz współdziałania wszystkich przedstawicieli organów i instytucji można podejmować jeszcze bardziej skuteczne działania w imię solidary-zmu społecznego.

Jednym z pozytywnych efektów spotkania było przekazanie w dniu wczorajszym przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA" informacji na temat możliwości jakie posiada w ramach realizacji projektu pomocy ofiarom przestępstw i ich rodzinom - realizowany ze środków Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, środków Miasta Zielona Góra oraz środków własnych Stowarzyszenia.  

W ramach swoich kompetencji Stowarzyszenie posiada możliwość organizowania i finansowania pomocy prawnej oraz pomocy psychologicznej dla osób pokrzywdzonych przemocą, możliwości znalezienia i finansowania czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, dostosowania lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestęp-stwem.

Zostaliśmy poinformowani o tym, że pomoc prawna oraz pomoc psychologiczna udzielana jest nieodpłatnie osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom m.in. w 6 punktach: w biurze projektu w Zielonej Górze oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim, Krośnie Odrzańskim, Kożuchowie, Sulechowie i Szprotawie. Biuro dostępne jest dla pokrzywdzonych codziennie od 8 do 15 oraz dodatkowo 2 razy w tygodniu w godzinach od 16 do 19 (wtorki i czwartki). W tym czasie w biurze dostępny jest pracownik pierwszego kontaktu, przeszkolony w zakresie praw ofiary i psychologicznie przez specjalistów Stowarzyszenia podczas kursu dla wolontariuszy, który przyjmuje zgłoszenia, przeprowadza pierwszy wywiad, udziela wsparcia, rejestruje do specjalistów.

Najważniejszą dla ofiar przemocy domowej jest jednak informacja, ze Stowarzyszenie może udzielić pomocy materialnej osobom pokrzywdzonym.

Z uwagi na częste ekonomiczne bariery związane z odejściem od sprawcy, realizowane są programy wspierające finansowo pokrzywdzonych przestępstwem.

Niezwykle ważne są działania związane z pokrywaniem kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia pokrzywdzonym, którzy w wyniku działania sprawcy są umieszczani poza środowiskiem domowym z uwagi na realne zagrożenie ich życia lub zdrowia. Tacy pokrzywdzeni mogą wnioskować o pokrycie kosztów interwencyjnego schronienia. Część pokrzywdzonych podlega wtórnej wiktymizacji. Wynika to z niemożności opuszczenia lokalu, w którym dochodzi do przestępstwa. Te sytuacje warunkowane są sytuacją finansową pokrzywdzonego. Osoba, która w wyniku przestępstwa straciła czasowo lub na stałe możliwość zarobkowania może otrzymać dofinansowanie do opłat czynszowych.  

Osoby, które w wyniku przestępstwa utraciły sprawność i ucierpiały w sposób uniemożliwiający im komfortowe funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku mogą starać się o dofinansowanie dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do ich potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa.  

Koszt dofinansowania ograniczamy do maksymalnej kwoty 10 tysięcy złotych dla 1 beneficjenta.  

Stowarzyszenie BABA posiada także możliwość finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych ze świadczeniami wyżej wymienionymi. Refundacja kosztów przejazdu będzie obejmowała osoby, które korzystają z pomocy Stowarzyszenia w ramach projektu oraz pomocy innych instytucji świadczących pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom (spotkania z prawnikami, psychologami, grupy wsparcia, psychoterapia, przesłuchania).

W ramach pomocy pokrzywdzonym możliwe jest także pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych. Ten typ pomocy będzie świadczony osobom, których sytuacja ekonomiczna gwałtownie się pogorszyła w wyniku zaistnienia przestępstwa. Beneficjentami takiej pomocy będą przede wszystkim osoby pozbawione możliwości zarobkowania czasowo lub trwale w wyniku przestępstwa oraz osoby, które w wyniku przestępstwa poniosły dramatyczną stratę materialną.  

Dodatkowo wszystkim potrzebującym BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet publikuje na stronie internetowej: http://baba.org.pl/index.php/programy/broszury/broszury-prawne/ broszury i pliki tekstowe.  

Uczestnicy organizowanej przez Prokuraturę Okręgową i Rejonową w Zielonej Górze konferencji "Prawnokarne i cywilnoprawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim" wyrazili przekonanie, że działanie na rzecz ochrony rodziny wymaga zintegrowanego, spójnego systemu, współpracy różnych instytucji, które w ramach swoich kompetencji będą ze sobą współpracowały na rzecz ofiar przemocy domowej.

Zwrócono również uwagę na konieczność uświadamiania społeczeństwu problemu, wskazywania narzędzi pomocy i budowania społecznej solidarności pokrzywdzonych i instytucji wspierających.