Inne

 • ZA 20 ZŁ ZA NALEWKĘ - BEZCENNY GŁOS ... NA SPRZEDAŻ? UWAGI NA TEMAT PRZESTĘPSTW WYBORCZYCH W OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIM

  Dodano: 2014-11-08

  Okręg zielonogórski. Jednym z przejawów życia w państwie o ustroju demokratycznym jest przyznanie i zagwarantowanie obywatelom prawa do korzystania z przysługujących im praw wyborczych. Udział ogólnopolskich czy lokalnych plebiscytach powoduje, że głos każdego obywatela , jego potrzeby są lepiej słyszalne. Na straży tego uprawnienia stoi ustawodawca, który realizuje zasady powszechności, równości głosów, tajności, proporcjonalności i bezpośredniości wyborów oraz sankcjonuje przekroczenie wskazanych w przepisach karnych norm z prawem wyborczym związanych.

 • ODWOŁANIE WARUNKOWEGO ZWOLNIENIA W POLSCE Z POWODU SKAZANIA ZA GRANICĄ

  Dodano: 2014-10-08

  Unia Europejska zakłada polityczną i gospodarczą współpracę państw członkowskich. W ramach szeroko pojmowanego interesu politycznego wymienić należy także utrzymywanie i rozwijanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Służą temu m.in. rozporządzenia, dyrektywy, czy decyzje wydawane przez organy ustawodawcze Unii.

 • PROKURATOR ŚCIGA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRAWOM OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ ZAROBKOWĄ

  Dodano: 2014-08-11

  "Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy" (Art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, a do takich dochodzi również w sferze zawodowej obywateli.

 • FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY ZAGROŻONY

  Dodano: 2014-07-31

  Poseł, senator, radny, sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz Policji, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, osoba pełniąca czynną służbę wojskową, pracownik organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego - to tylko część osób, którym kodeks karny przyznaje przymiot funkcjonariusza publicznego.

 • NADAL TE SAME PRZYCZYNY SAMOBÓJSTW

  Dodano: 2014-04-18

  Okręg zielonogórski. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze od dłuższego czasu na łamach strony podejmuje kwestie związane z targnięciem się na własne życie, uznając, że każda śmierć jest niepotrzebna, a życie ludzkie jest największą wartością. W ostatnim okresie obserwujemy nową falę aktów samobójczych dokonanych na terenie kognicji prokuratur okręgu zielonogórskiego. Od stycznia do 14 kwietnia bieżącego roku zarejestrowano łącznie 38 takich zdarzeń (tylko zdarzenia skuteczne !!) - najwięcej na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze (12), Żaganiu (8) i Żarach (8).

 • POSTĘPOWANIE PRYWATNOSKARGOWE

  Dodano: 2014-02-28

  Postępowanie prywatnoskargowe Postępowanie z oskarżenia prywatnego stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu. Obecnie takie wyjątki są określone wyłącznie w kodeksie karnym i można je "policzyć na palcach jednej ręki". Są to cztery przestępstwa: Pierwszym z nich jest lekki, a także spowodowany nieumyślnie średni, uszczerbek na zdrowiu. Kolejne trzy należą do grupy przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej, to: pomówienie, zniewaga, i naruszenie nietykalności cielesnej.

 • NIEALIMENTACJA W OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIM

  Dodano: 2014-02-04

  Przestępstwo niealimentacji polega na uporczywym uchylaniu się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki i łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, a przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Obowiązek opieki wynika nie tylko z unormowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także kodeksu cywilnego. Problem niealimentacji jest zjawiskiem powszechnym, któremu sankcja karna ma przeciwdziałać.

 • OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI A POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Dodano: 2014-01-21

  Ochrona prawa własności, innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia stanowi jedną z fundamentalnych zasad konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z Art. 64. Konstytucji każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia, a prawa te podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

 • "PIENIĄDZE Z PODZIEMIA" – PROKURATORZY PRZESTRZEGAJĄ PRZED FAŁSZYWYMI PIENIĘDZMI

  Dodano: 2013-12-11

  Grudzień to miesiąc, w którym, w związku ze świątecznymi przygotowaniami, występuje zwiększony obieg środków pieniężnych. Ten specyficzny czas stanowi również okres "żniw" dla osób, które wykorzystując ograniczoną czujność kupujących/sprzedających wprowadzają do obiegu fałszywe pieniądze. Obserwując corocznie w okresie przedświątecznym zwiększoną ilość zawiadomień o wprowadzeniu do obrotu podrobionych banknotów prokuratorzy okręgu zielonogórskiego przestrzegają i zachęcają do zwrócenia szczególnej uwagi na rodzaj i jakość przekazywanych pieniędzy.

 • UDZIAŁ PROKURATORA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

  Dodano: 2013-12-10

  Zadaniem prokuratury jest "strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw". Działanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach karnych to zatem tylko jeden z wielu aspektów pracy prokuratora. Uczestniczy on także w innych postępowaniach na co wskazuje art. 42. Ustawy o prokuraturze. Zgodnie z tym przepisem "Prokurator bierze udział w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach, co określają odrębne ustawy.".