FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY ZAGROŻONY

Dodano: 2014-07-31

Poseł, senator, radny, sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz Policji, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, osoba pełniąca czynną służbę wojskową, pracownik organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego - to tylko część osób, którym kodeks karny przyznaje przymiot funkcjonariusza publicznego.

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (przeciwko osobom wykonującym na ich rzecz działania) uregulowane są w Rozdziale XXIX kodeksu karnego. Przestępstwa takie jak naruszenie nietykalności cielesnej i groźby są sankcjonowane w polskim prawodawstwie, jednak przepisy kodeksu karnego przyznają funkcjonariuszom publicznym szczególną ochronę, a sankcje jakie niosą ze sobą przestępstwa popełniane na ich szkodę są bardziej dotkliwe dla sprawcy.

Szczególny status przyznany funkcjonariuszom publicznym przez ustawodawcę związany jest z wpływem jaki sprawowana przez te podmioty służba wywiera na życie obywateli. Konieczność ochrony funkcjonariuszy jest uzasadniona, co odzwierciedla ilość prowadzonych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego spraw oraz często brutalność z jaką spotykają się funkcjonariusze publiczni.

Prokurator Rejonowy w Świebodzinie oskarżył 41-mężczyznę o to, że w dniu 14 stycznia 2014 r. w Świebodzinie, naruszył nietykalność cielesną asesora komorniczego w ten sposób, że szarpał go rękoma za odzież, a następnie przewrócił na podłogę biura, podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych, a tym samym zmuszał go do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci zajęcia mienia, a następnie usunął dokument w postaci protokołu z wykonywanych czynności komorniczych sporządzony przez asesora komorniczego.

Mężczyźnie za popełnienie tego czynu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

W dniu 30 kwietnia publikowaliśmy informację dot. 37-letniego mężczyzny, który w okresie od stycznia do 25 lutego 2014 roku, w jednej z miejscowości powiatu żagańskiego, znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką, a dodatkowo w dniu 25 lutego 2014 roku, podczas wizyty pracowników socjalnych, znieważył ich słowami powszechnie uważanymi za wulgarne i obelżywe, naruszył nietykalność cielesną jednego z nich brudząc jego ubranie fekaliami, natomiast drugiemu wielokrotnie groził pozbawieniem życia. Groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

Oskarżony mężczyzna był już w przeszłości wielokrotnie karany, w tym za znęcanie się nad najbliższymi, za które to czyny odbył kary pozbawienia wolności.

Przestępcy wykorzystują różne narzędzia. Użycie niebezpiecznego przedmiotu powoduje, że czyn traktowany jest jako kwalifikowana postać naruszenia nietykalności - czynna napaść na funkcjonariusz publicznego. Młotek ciesielski, nożyczki, noże, siekiera, samochód osobowy, a nawet ciężarowy, to tylko wybrane narzędzia, których w ostatnim czasie używali oskarżani przez prokuratorów okręgu zielonogórskiego przestępcy działający na szkodę funkcjonariuszy publicznych.

W dniu 15 grudnia 2013 r. w Mozowie, używając niebezpiecznego narzędzia w postaci młotka ciesielskiego 41-letnia kobieta usiłowała dopuścić się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na powstrzymanie jej przez innego Policjanta. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie.

W dniu 22 kwietnia 2014 roku 39-letni kierowca samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato w Nowej Soli oraz na trasie Nowa Sól - Wolsztyn, prowadził swój pojazd znajdując się w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosiła 1,02 mg/l). Gdy nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariusze podjęli za nim pościg. Mężczyzna wielokrotnie naruszał wówczas zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez przekraczanie dozwolonej prędkości, także w obszarze zabudowanym, zmuszając nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy do hamowania i zjazdu na pobocze oraz zajeżdżając drogę celem zepchnięcia na pobocze oznakowanych i nieoznakowanych pojazdów Policji. Poza przedstawieniem zarzutów kierowania pod wpływem alkoholu i sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym prokurator zakwalifikował kierowany przez nietrzeźwego pojazd jako niebezpieczny przedmiot i zarzucił mężczyźnie, dopuszczenie się czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, gdyż w czasie brawurowej jazdy i ucieczki 39-latek umyślnie najechał ciężarówką na policjantów.

W dniu 24 stycznia 2014 roku w Lesznie Górnym 22-letni kierowca, działając w zamiarze zmuszenia funkcjonariuszy Policji do odstąpienia przez od kontroli drogowej, po zatrzymaniu swojego pojazdu, cofnął nim gwałtownie uderzając w drzwi radiowozu i przygniatając nimi Policjanta. Swoim działaniem spowodował u funkcjonariusza uszczerbek na zdrowiu na okres poniżej siedmiu dni. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował wobec mężczyzny do sądu akt oskarżenia.

Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w dniu 8 stycznia 2014r. wobec interweniujących w jednym z domostw w Żarach funkcjonariuszy dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy policji podczas i w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych w ten sposób, że groził w/w zabójstwem po czym zamachnął się dwukrotnie używając dwóch noży o długości ostrza 17 cm oraz 19 cm.

Odrębne ustawy przyznają także innym podmiotom ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym. Z takiego "przywileju" korzystają zgodnie z art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014, poz. 191 j. t.) nauczyciele, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Tylko w pierwszym półroczy 2014 roku w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze prowadzono dwa postępowania dot. naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela.

Zgodnie z art. 222. § 1 kodeksu karnego za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kar grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Podobnej ochronie podlegają także lekarze. Zgodnie z art. 44 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011 nr 277, poz. 1634 j. t. z późn. zm.) lekarzowi, który wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadku, o którym mowa w art. 30 (udzielenia innej pomocy lekarskiej) przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Art. 223. § 1. penalizuje przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusz publicznego. Przepis ten mówi: "Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Kodeks karny penalizuje również przestępstwo wywierania przemocą lub groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego. Za takie działanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Jeżeli następstwem tego czynu jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Liczbę postępowań karnych w sprawach na szkodę funkcjonariuszy publicznych w poszczególnych prokuraturach rejonowych okręgu zielonogórskiego w pierwszym półroczu 2014 roku przedstawia tabela./APa

 

 

tabela