Inne

 • OKRĘG ZIELONOGÓRSKI TO NIE MEKKA SAMOBÓJCÓW, ALE TRAGICZNYCH ZDARZEŃ NIE BRAKUJE

  Dodano: 2013-10-24

  Okręg zielonogórski. Z doniesień ogólnopolskich mediów wynika, że obecnie jesteśmy świadkami narastającej fali popełnianych zamachów samobójczych. W okręgu zielonogórskim nie odnotowano jednak znaczącego wzrostu liczby dokonanych w tym roku samobójstw. Od stycznia do końca września 2013 roku zarejestrowano ich łącznie 122 - najwięcej na terenie kognicji Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze (50), Żaganiu (20) i Nowej Soli (17).

 • GŁOS PROKURATORA NIE TYLKO W SPRAWACH KARNYCH

  Dodano: 2013-10-16

  Wytoczenie powództwa o unieważnienie małżeństwa, udział w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, powództwo o stwierdzenie nieważności umowy, kierowanie wniosków o np.: zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, zobowiązanie do opuszczenia mieszkania, wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, to tylko wybrane kompetencje prokuratora w związku z prowadzoną działalnością pozakarną.

 • PRZESTĘPCZOŚĆ SAMOCHODOWA W OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIM

  Dodano: 2013-09-03

  Liczbę corocznych kradzieży pojazdów silnikowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej szacuje się na ponad 1 milion.

  W ostatniej dekadzie XX wieku przestępczość ta stanowiła przejaw rodzącej się przestępczości zorganizowanej. Dlatego kradzieże samochodów stały się prawdziwym wyzwaniem dla organów ścigania, a w konsekwencji doprowadziła nawet do zmiany systemu prawnego.

 • WALKA PROKURATURY Z NARKOBIZNESEM

  Dodano: 2013-08-27

  Obecnie, na szeroką skalę toczy się dyskusja nad zalegalizowaniem posiadania niewielkiej ilości narkotyków dla własnego użytku oraz nad zasadnością ścigania "drobnych" konsumentów środków odurzających. W tym miejscu nie poruszymy tych kwestii, zwrócimy jednak uwagę na zagadnienie ścigania przez prokuratury okręgu zielonogórskiego przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 • ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE DEMORALIZACJI - SPRAWY NIELETNICH

  Dodano: 2013-08-20

  Opinia publiczna często informowana jest o prowadzonych postępowaniach karnych i ich efektach. Relacje te dotyczą zdarzeń bulwersujących ze względu na swoją drastyczność - w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - lub skalę - w przypadku przestępstw gospodarczych.

  Do poruszających opinię publiczną należą również czyny popełnione przez osoby nieletnie.

 • PRZESTĘPSTWO ZGWAŁCENIA. APEL PROKURATORÓW O ROZWAGĘ W CZASIE WAKACYJNYCH WYJAZDÓW

  Dodano: 2013-08-06

  Na półmetku okresu wakacyjnego, w którym to czasie zawieramy nowe znajomości, prokuratorzy ostrzegają przed nadmiernym zaufaniem do nieznajomych i bezrefleksyjnym relaksem.
  Szczególnie teraz pragniemy zwrócić uwagę na problem przestępstw przeciwko wolności seksualnej, zwłaszcza przestępstwa zgwałcenia. W tym wakacyjnym czasie bowiem, w obcym miejscu, wśród często nieznanych ludzi, narażeni jesteśmy na niechciane działanie o charakterze seksualnym.

 • WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – REALNA KARA. OSZUSTWA INTERNETOWE W OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIM

  Dodano: 2013-07-31

  Powszechna globalizacja związana jest z informatyzacją. To fakt nie budzący wątpliwości nawet wśród przeciwników tych wciąż z impetem postępujących zmian. Szeroko rozumiana informatyzacja społeczeństwa wpłynęła także na zmianę specyfiki popełnianych przestępstw.

 • ZWIERZĘTA OFIARAMI CZŁOWIEKA – PROBLEM ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI W OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIM

  Dodano: 2013-07-24

  W ostatnim czasie zwiększeniu uległa ilość publikacji medialnych poruszających kwestie okrucieństwa wobec zwierząt oraz polityki karnej wobec sprawców tych przestępstw. Podobnie, w prokuraturach okręgu zielonogórskiego obserwuje się dużą ilość takich spraw. Tylko w pierwszym półroczu 2013 roku zarejestrowano 21 spraw dot. znęcania się nad zwierzętami i 24 sprawy dot. zabijania, uśmiercania zwierząt albo dokonywania uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów prawa.

 • NIE ZAPRASZAJMY ZŁODZIEI DO SWOICH DOMÓW

  Dodano: 2013-07-08

  Zielona Góra - okręg zielonogórski. Prokuratura stoi na straży praworządności i czuwa nad ściganiem przestępstw. W ramach ustawowych kompetencji prokuratorzy dokonują bieżącej analizy negatywnych społecznie zjawisk związanych z różnymi rodzajami przestępczości. Nauczeni doświadczeniem płynącym z lat praktyki prokuratorzy i funkcjonariusze Policji wskazują charakterystyczne dla danego okresu w roku kalendarzowym rodzaje popełnianych przestępstw. Specyfika rozpoczynającego się okresu wakacyjnego charakteryzuje się przede wszystkim zwiększoną liczbą przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - co związane jest ze zwiększonym ruchem i masowymi wyjazdami na urlop - oraz przestępstw włamań do domów i mieszkań.

 • PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE PRZEZ OBYWATELI NIEMIEC NA TERENIE POLSKI

  Dodano: 2013-06-26

  Jednym z zadań Wydziału III Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze jest zajmowanie się obrotem prawnym z zagranicą.

  W toku prowadzonych przez prokuratorów śledztw lub dochodzeń niejednokrotnie zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności procesowych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Zasady regulujące realizację międzynarodowej pomocy prawnej określone zostały w umowach międzypaństwowych dwustronnych lub wielostronnych, a także przepisami wewnętrznymi np. w kodeksie postępowania karnego.