V Seminarium Kryminalistyczne


V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne - Drzonków, 12 -14 maja 2009r. "Diagnostyka maskowanego zabójstwa"

- V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne - informacja z dnia  24.03.2009 r. 
- V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne - coraz bliżej- Informacja z dnia 04.05.2009r.
- program V seminarium 
- Sprawozdanie z V seminarium