Ochrona Danych Osobowych


Informacja o wyznaczeniu Inspektora ochrony danych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego na podstawie rozporządzenia 2016/679 (RODO):

Uprawnieni do reprezentowania  administratora danych
w prokuraturach okręgu zielonogórskiego,
którzy wyznaczyli IOD
na podstawie art. 37 RODO
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze
Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze
Prokurator Rejonowy w Żarach
Prokurator Rejonowy w Żaganiu
Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Prokurator Rejonowy w Świebodzinie
Prokurator Rejonowy w Nowej Soli
Prokurator Rejonowy we Wschowie
Inspektor ochrony
danych osobowych (IOD)
Joanna Częstochowska
Zakresem swojego działania
IOD obejmuje następujące prokuratury okręgu zielonogórskiego jako administratorów:
Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze
Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze
Prokuraturę Rejonową w Żarach
Prokuraturę Rejonową w Żaganiu
Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim
Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie
Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli
Prokuraturę Rejonową we Wschowie
Zakres zadań IOD

 określony w art. 39 RODO
Dane adresowe i kontaktowe IOD adres siedziby
Zielona Góra, 65-332, ul. Partyzantów 42
e-mail
telefon
iod@zielona-gora.po.gov.pl
tel. 68 32 91 737
WAŻNE Osoby, których Administratorem ich danych są prokuratury okręgu zielonogórskiego, mogą kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych (w prokuraturze) oraz realizacji przysługujących im uprawnień*.


Dokumenty unijne i krajowe dot. ochrony danych osobowych:

  • treść : ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  (RODO) -  dot. tylko działalności pozakarnej prokuratury

    *podstawa prawna zakresu obowiązywania RODO w prokuraturze:
    §7. USTAWY z dnia 28 stycznia  2016 r. Prawo o prokuraturze
    "Do  przetwarzania  danych  osobowych  w postępowaniach lub systemach teleinformatycznych   w ramach  realizacji  zadań,  o których  mowa   w  art.2, przepisów art. 12 -16, art. 18 - 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE L 119  z 04.05.2016,  str. 1)  nie  stosuje się."
  • treść :USTAWY o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm. )  UODO
  • Inne akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych - zobacz


 
Informacja o wyznaczeniu Inspektora ochrony danych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019. 125):

 

Uprawnieni do reprezentowania administratora danych
w prokuraturach okręgu zielonogórskiego,
którzy wyznaczyli IOD
na podstawie art. 46 ustawy z 14.12.2018 r.
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze
Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze
Prokurator Rejonowy w Żarach
Prokurator Rejonowy w Żaganiu
Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Prokurator Rejonowy w Świebodzinie
Prokurator Rejonowy w Nowej Soli
Prokurator Rejonowy we Wschowie
Inspektor ochrony
danych osobowych (IOD)
Joanna Częstochowska
Zakresem swojego działania
IOD obejmuje następujące prokuratury okręgu zielonogórskiego jako administratorów:
Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze
Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze
Prokuraturę Rejonową w Żarach
Prokuraturę Rejonową w Żaganiu
Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim
Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie
Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli
Prokuraturę Rejonową we Wschowie
Zakres zadań IOD

 określony w art. 47 ustawy z 14.12.2018 r.
Dane adresowe i kontaktowe IOD adres siedziby
Zielona Góra, 65-332, ul. Partyzantów 42
e-mail
telefon
iod@zielona-gora.po.gov.pl
tel. 68 32 91 737
WAŻNE Osoby, których Administratorem ich danych są prokuratury okręgu zielonogórskiego, mogą kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych (w prokuraturze) oraz realizacji przysługujących im uprawnień.treść :ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019. 125) - wejście w życie w dniu 06.02.2019 r.

*Art. 3. w/w ustawy
Przepisów ustawy nie stosuje się do ochrony danych osobowych:
1)     znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987), ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, 2193 i 2227), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467, 1481 i 2077), ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205), ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669);

Dokumenty powiązane:

  • treść : DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób  fizycznych  w  związku     z  przetwarzaniem danych  osobowych  przez właściwe   organy  do  celów   zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań  przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) - dyrektywa policyjna