ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU ŚLEDZTWA PO II Ds.3.2017

Dodano: 2020-01-24

Zielona Góra - Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, na podstawie art.99 § 4 kpk w zw. z art.131§ 2 i 3 kpk w zw. z art. 128§ 1 kpk i art.306§ 1 a kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 21 stycznia 2020r. umorzył śledztwo  sygn. PO II Ds.3.2017 :

1.przeciwko Januszowi Wójcikowi podejrzanemu o to, że :

I. w okresie od 9 stycznia  2014 r. do 2 kwietnia 2014 r. w Zielonej Górze i w Nowej Soli, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli, zajmując się sprawami majątkowymi spółki i jej działalnością gospodarczą, w sytuacji grożącej spółce niewypłacalności i upadłości uszczuplił zaspokojenie wielu wierzycieli  spółki  przez to, że dokonał zbycia nieruchomości spółki DZM Dozamet czym działał na szkodę 71 wierzycieli spółki oraz na szkodę spółki Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli  nadużywając przysługujących mu uprawnień i wyrządzając jej tym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie łącznej 36.708.339,65 zł przeprowadzając transakcje nieuzasadnione ekonomicznie w ustalonej sytuacji niewypłacalności pieniężnej spółki  i doprowadzając do  uszczuplenia jej majątku wobec braku ekwiwalentnych świadczeń wzajemnych,  

tj. o czyn z art. 300 § 3  kk w zw. z art. 300 § 1 kk  w zw. z art. 308 kk i art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

II. w okresie od 19 września 2007 r. do 31 sierpnia 2013 r. w Nowej Soli i Zielonej Górze, pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli,  nadużywając przysługujących mu uprawnień, w sytuacji, gdy spółka była dłużnikiem wielu wierzycieli, doprowadził DZM Dozamet do stanu niewypłacalności pieniężnej i upadłości wyrządzając jej szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 19 679.098,47 zł .

tj. o czyn z art. 301 § 2 kk  w zw. z art. 308 kk i art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk  

III. w dniu 31 grudnia 2013 r. w Zielonej Górze pełniąc  funkcję prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień, wyrządził spółce  szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 5.824,220,80 zł

tj. o czyn z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk

IV. w okresie od 27 kwietnia 2015 r. do dnia 29 kwietnia 2015 r. w Nowej Soli pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,  zbył składniki jej majątku ruchomego w postaci maszyn na rzecz spółki z o.o. Inwest - Nieruchomości w Szczecinie  zajętego i zagrożonego zajęciem  za kwotę 290.000 zł w związku z postępowaniami sądowymi  i egzekucyjnymi prowadzonymi przeciwko spółce o łącznej wartości 1 553.500 zł w celu  udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego czym uszczuplił zaspokojenie wielu wierzycieli spółki.

tj. o czyn z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 308 kk

V. w okresie od 14 lipca 2010 r. do 30 września 2016 r. w Zielonej Górze i Nowej Soli pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli nie zgłosił wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość tej spółki, tj. o czyn z art. 586 kodeksu spółek handlowych

tj. o czyn z art. 586 kodeksu spółek handlowych

VI. w okresie od 5 grudnia 2006 r. do września 2012 r. w Nowej Soli i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako udziałowiec i prezes zarządu spółki z o.o. Apartament Szrenica w Nowej Soli  po uprzednim wprowadzeniu w błąd szeregu pokrzywdzonych co do zamiaru i możliwości wykonania umów  o realizację zadania inwestycyjnego - budowy zespołu mieszkalno-apartamentowego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych jako odrębnej własności, w której jako inwestor zobowiązał się do wybudowania budynku na nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie  wyrządzając pokrzywdzonym szkodę finansową znacznej wartości.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk


XX.  w dniu 13 grudnia 2013 r. w Gorzowie Wielkopolskim, pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności Apartament Szrenica w Nowej Soli, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego,  dokonał nieodpłatnej cesji wierzytelności na kwotę 19.213.069,25 zł na rzecz spółki z o.o. Inwest - Nieruchomości w Szczecinie  z tytułu sprzedaży aktem notarialnym nieruchomości zabudowanej w Szklarskiej Porębie, która to wierzytelność spółki stanowiła składnik jej majątku zagrożony zajęciem w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przeciwko sp. z o.o. Apartament Szrenica przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze udaremniając w ten sposób zaspokojenie wierzycieli.
 
tj. o czyn z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 308 kk 

wobec ustalenia ,że podejrzany zmarł  tj. na podstawie art.17§ 1 pkt 5 kpk

2. w sprawie doprowadzenia, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w okresie od stycznia 2010 r. do 30 września 2016 r. w Nowej Soli i innych miejscowościach na terenie kraju kontrahentów spółki z o.o. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli do niekorzystnego rozporządzenia mieniem po uprzednim wprowadzeniu ich w błąd co do zamiaru wykonania zobowiązania  i możliwości zapłaty za dostarczony towar lub wykonane usługi na szkodę 280 wierzycieli.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk wobec ustalenia, że sprawca zmarł tj. na podstawie art.17§ 1 pkt 5 kpk

3. w sprawie niewydania Syndykowi w okresie od 30 września  2016 r. do 30 grudnia 2019 r. w Nowej Soli całego majątku spółki wchodzącego do masy upadłości Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych Dozamet sp. z o.o. w Nowej Soli , w celu udaremnienia wykonania orzeczeń Sądów i innych organów państwowych  i uszczuplenia przez to zaspokojenia  wierzycieli spółki

tj. o czyn z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 523 ust. 1 Prawo upadłościowe w zw. z art. 12 § 1  kk i art. 11 § 2 kk  wobec ustalenia, że sprawca zmarł tj. na podstawie art.17§ 1 pkt 5 kpk

4. w  sprawie  ułatwienia w okresie od 21 do 24 listopada 2014r.  w Nowej Soli Januszowi Wójcikowi popełnienia przestępstwa z art. 523 ust.1 Ustawy Prawo upadłościowe

tj. o czyn z art.18 § 3 kk w zw. z art. 523 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe wobec braku znamion czynu zabronionego tj. na podstawie art.17§ 1 pkt 2 kpk

5. w sprawie niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli w okresie od 14 lipca 2010 r. do 29 czerwca 2016r. w Zielonej Górze i Nowej Soli  przez osobę pełniącą funkcję wiceprezesa zarządu spółki

tj. o czyn z art. 586 kodeksu spółek handlowych wobec braku znamion czynu zabronionego tj. na podstawie art.17§ 1 pkt 2 kpk

POUCZENIE:
1.Na postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia* przysługuje zażalenie
1) stronom,
2) instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie oraz 3). osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art.228-231, art.233, art.235, art.236, art.245, art.270-277, art.278-294 lub w art.296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art.306 §1a, art. 465§2, art. 428§1 w zw. z art.465§1kpk).

2.Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art.306 § 1 i 1a kpk, przysługuje prawo przejrzenia akt. 

3.Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który zatwierdził postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art.122 i 460 kpk).

4.Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art.330§1kpk).

5.Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa - dochodzenia*) lub o jego umorzeniu.

6.Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 §1 i §1 a k.p.k. może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia określony w art.55§1 kpk do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia mu zawiadomienia prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 §1 k.p.k.).

7.Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata, radcę prawnego lub radcę Prokuratorii Generalnej RP z zachowaniem warunków określonych w art.332 i art.333§1 kk. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

8.W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy. (art.465§2a kpk)

9.Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 kpk).

Z uwagi na ustalenie w toku śledztwa  tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się pokrzywdzonych w tej sprawie poprzez niniejsze ogłoszenie  na stronie internetowej  prokuratury (art.131§ 2 kpk).

Jednocześnie w związku z przysługującym stronom prawem  zaskarżenia postanowienia o umorzeniu ( art. 306§ 1 a kpk,) i obowiązkiem doręczenia postanowienia  (art.100§ 4 kpk) informuję, że zgodnie z przepisem art.131§ 3 kpk  postanowienie o umorzeniu śledztwa zostanie  doręczone temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, zwróci się o to do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.


MK/ZF