„NIEBIESKA TARCZA” - RODZINA POD SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ

Dodano: 2013-04-17

Wschowa. Prawo do życia w rodzinie jest jedną z fundamentalnych zasad konstytucyjnych. Jej gwarantem ma być Państwo. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że niezwykle często w ostatnim czasie docierają do nas informacje o kolejnych tragicznych zdarzeniach, do jakich dochodzi w "zaciszu domowym".

Wierząc, że wpływ na bezpieczeństwo w rodzinie ma każdy, a przede wszystkim instytucje takie jak: prokuratura, sądy i kuratorzy, policja, ośrodki pomocy społecznej, etc. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze wystąpił z inicjatywą organizowania spotkań w ramach projektu "Niebieska Tarcza", które mają na celu opracowanie i sukcesywne wdrażanie interdyscyplinarnego, skoordynowanego z wskazanymi podmiotami programu walki z przemocą domową.

W dniu dzisiejszym w Prokuraturze Rejonowej we Wschowie odbyło się kolejne już spotkanie z przedstawicielami instytucji, których ustawowym zadaniem jest ochrona rodziny i troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczne. Wcześniejsze konferencje miały miejsce w Nowej Soli, Żaganiu, Krośnie Odrzańskim i Czerwieńsku.

Fakt istnienia przestępstw popełnianych na szkodę najbliższych jest niezaprzeczalny. O znacznej ich ilości świadczą dane uzyskane z Prokuratury Rejonowej we Wschowie, która - chociaż swoją kognicją obejmuje najmniejszą cześć okręgu zielonogórskiego - tylko od początku 2013 roku odnotowała 25 spraw z art. 207 k.k.

Sprawy prowadzone w Prokuraturze Rejonowej we Wschowie wielokrotnie stanowiły refleks stanu bezpieczeństwa w całym okręgu zielonogórskim. Niepokoi zatem tak znaczna ilość przestępstw prowadzonych wobec sprawców przemocy domowej.

Celem zilustrowania problemu przestawiamy 2 przykłady, w których prokurator skierował do sądu akt oskarżenia wobec sprawców przemocy domowej.

Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia wobec 50-letniego mężczyzny, który w okresie od 1998r. do 7 marca 2011 r. we Wschowie, psychiczne i fizycznie znęcał się nad członkami swojej rodziny: żoną oraz 5 dzieci.

Oskarżony będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał członków swojej rodziny słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a dzieci bił po ciele i popychał. Nadto w okresie pomiędzy 25 czerwca 1999 r. a październikiem 2010 r. we Wschowie, wykorzystując bezradność i wynikający z upośledzenia umysłowego brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem małoletniego syna, doprowadził go do poddania się innej czynności seksualnej. Tego samego czynu dopuścił się także wobec małoletniej córki w okresie 23 stycznia 2007 r. a 14 stycznia 2011 r.

Sąd uznał mężczyznę winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, których doprowadził do poddania się innym czynnościom seksualnym na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 10 lat.

Dopuszczający się przemocy wobec rodziny często działają w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.

Przykładem ilustrującym taką tendencję jest 64-letni mężczyzna, który kilkukrotnie skazywany był prawomocnym wyrokiem sądu na kary pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 207 k.k. 64-latek odpowiadał m.in. za to, że w okresie od maja 2007 r. do 4 kwietnia 2008 r., znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją synową w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu, bez powodu wywoływał awantury domowe, podczas których groził w/w pozbawieniem życia, znieważał słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, pluł, szarpał oraz kopał, a także zmuszał do wykonywania prac domowych, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

Innym razem skazano go za to, że w okresie od 17 maja 2010 r. do 02 sierpnia 2010 r. psychicznie znęcał się nad synem i synową poprzez wszczynanie w stanie nietrzeźwości awantur podczas, których używał wobec nich słów powszechnie uważanych za obelżywe oraz groził pozbawieniem życia, a także fizycznie znęcał się nad synem, w wyniku jego działania synowa targnęła się na własne życie.

W marcu tego roku Prokurator Rejonowy we Wschowie ponownie skierował do sądu akt oskarżenia - mężczyzna po raz kolejny odpowie przed sądem za znęcanie się nad rodziną.

Kwestia ochrony rodziny, pomocy ofiarom przestępstw na jej szkodę, dążenie do ukarania sprawcy przemocy w rodzinie są dla prokuratorów okręgu zielonogórskiego niezwykle ważne. Konsekwentnie realizują politykę walki z przemocą, oraz częstsze stosowanie środków zarówno tymczasowego aresztowania jaki i środków nieizolacyjnych takich jak, np. obowiązek opuszczenia lokalu, czy powstrzymanie się od określonej działalności.

Zgodnie z artykułem 207 Kodeksu karnego za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca dopuszcza się takiego czynu działając ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. A gdy następstwem takich działań jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, wówczas oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. /APa

Zdjęcia z konferencji:

Konferencja Uczestnicy Konferencji

Konferencja mł. insp. mgr Tomasz Kłosowski - Komendant Powiatowy Policji we Wschowie

Konferencja Marek Boryczka - Starosta wschowski