WALKA PROKURATURY Z NARKOBIZNESEM

Dodano: 2013-08-27

Obecnie, na szeroką skalę toczy się dyskusja nad zalegalizowaniem posiadania niewielkiej ilości narkotyków dla własnego użytku oraz nad zasadnością ścigania "drobnych" konsumentów środków odurzających. W tym miejscu nie poruszymy tych kwestii, zwrócimy jednak uwagę na zagadnienie ścigania przez prokuratury okręgu zielonogórskiego przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii bardzo precyzyjnie określa zakres odpowiedzialności karnej osób uczestniczących w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowej oraz środka odurzającego. Oto niektóre przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Artykuł 55 Ustawy penalizuje przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowe dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej. Osoba dopuszczająca się tego czynu podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. Jeżeli przedmiotem czynu, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Zgodnie z artykułem 56 kto, wbrew przepisom Ustawy, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Za udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. W przypadku udzielania, ułatwiania użycia czy nakłaniania małoletniego, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Najwięcej wątpliwości budzi natomiast artykuł 62, który penalizuje posiadanie środków odurzających. Za popełnienie tego czynu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli jego przedmiotem jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Na początek krótka statystyka
W 2013 roku w prokuraturach okręgu zielonogórskiego zarejestrowano ponad 530 spraw dot. przestępstw spenalizowanych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponad 240 zakończono w tym okresie aktem oskarżenia.

Postępowania o dużym ciężarze gatunkowym, które dotyczą np. handlu dużą ilością narkotyków, środków odurzających, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzone są w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej. Specyfiką tzw. "spraw narkotykowych" podejmowanych w tej komórce organizacyjnej prokuratury jest ich wielopodmiotowość i hierarchiczność struktur wysoce zorganizowanych grup przestępczych tym procederem się zajmujących.  

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. II AKa 181/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. (KZS 2011/5/79) "Zorganizowana grupa, mająca na celu dokonywanie przestępstw, tym różni się od innej grupy (szajki) przestępców, że jest zorganizowana, a więc posiada trwałą strukturę, czy to pionową - z przywódcą kierującym działalnością, czy poziomą - z reguły ze stałym gronem uczestników koordynujących działalność według ustalonych reguł i tym, że jej grono nie nawiązuje kontaktu dla dokonania pojedynczych przestępstw, lecz z góry zakłada systematyczne popełnienie możliwie wielu przestępstw".

Ciekawe przypadki
I

W kwietniu bieżącego roku Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w wieku od 25 do 35 lat oskarżonych m.in. o udział w strukturze zakonspirowanej zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było uczestniczenie w obrocie znacznymi ilościami narkotyków i osiągnięcie w ten sposób korzyści majątkowych oraz maksymalizacji zysku.

Ustalone między oskarżonymi powiązania, wzajemne relacje oraz mechanizmy pozwalające na funkcjonowanie procederu narkotykowego przez okres co najmniej roku, jednoznacznie świadczą, iż osoby te stanowiły grupę przestępczą, której celem było ukierunkowane na osiąganie zysków działanie polegające na stałym, zakonspirowanym, nie zakłóconym obrocie i detalicznym handlu narkotykami.

Wobec mężczyzn na wniosek prokuratora zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który następnie przedłużano.

Mężczyznom przedstawiono szereg zarzutów, np. 35-letniemu oskarżonemu zarzucono m. in., że w okresie co najmniej od maja 2011 r. do 10 maja 2012 r. działając na terenie różnych miejscowości powiatu wschowskiego oraz województwa lubuskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wbrew przepisom ustawy, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej oraz czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami przeznaczonej do dalszej dystrybucji substancji psychotropowych oraz środków odurzających w ten sposób, że pozyskiwał, w skryty sposób przechowywał, porcjował, a także osobiście i za pośrednictwem innych osób - dilerów sprzedawał: amfetaminę w łącznej ilości nie mniejszej jak 295 gram wartości rynkowej 8 850 zł oraz łącznie nie mniej niż 8429,45 gram marihuany o wartości rynkowej 252 883, 50 zł.

Nadto, oskarżony w dniu 10 maja 2012 r. został zatrzymany, gdy przewoził samochodem ukrytą w kineskopach telewizorów kolejną partię (8034,45 gram netto) przeznaczonego do dalszej dilerskiej dystrybucji suszu marihuany.

Warto zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie 4 z 5 oskarżonych działało w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.

II
W dniu 08 lipca 2013 roku w art. "11 osób oskarżonych o handel narkotykami" informowaliśmy, że Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 11 osobom - w wieku od 24 do 33 lat, w tym jednej kobiecie.

Oskarżeni, tworzyli grupę przestępczą, w której zrealizowali kolejne etapy tego przestępczego procederu, począwszy od dostaw hurtowych narkotyków, a skończywszy na ich sprzedaży detalicznej.

Działali od początku 2006 roku, kiedy jeden z nich, po otrzymaniu znacznej ilości narkotyków, rozpoczął organizację sieci ich dystrybucji detalicznej. W ciągu następnych lat, stale powiększając stworzoną sieć dilerską, nabywał on hurtowo narkotyki, następnie realizując zamiar ich dalszej odsprzedaży, przekazywał w tym celu innymi oskarżonym.

O skali przestępstwa świadczy, że oskarżeni działając do 2011 roku, dokonali w tym czasie, wielokrotnie, odpłatnego obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Ich ilość, jak obliczono osiągnęła 8 kg marihuany, ponad 1 kilograma amfetaminy oraz około 1,5 tysiąca tabletek ekstasy. Łączna wartość narkotyków, którymi grupa obracała wyniosła co najmniej 200 tysięcy złotych.

O tym, że organy ścigania likwidują kolejne narkogrupy świadczy ilość prowadzonych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego spraw. Tylko w 2013 roku w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych zarejestrowano 530 spraw, a w samej Prokuraturze Okręgowej zajmującej się największymi i najtrudniejszymi sprawami - 15. Ta liczba z jednej strony niepokoi - uwidacznia problem masowości dostępu do narkotyków - z drugiej jednak cieszy, ponieważ w ten sposób dochodzi do eliminacji kolejnych elementów narkotycznego łańcucha, a tym samym do jego osłabienia.  

Prokuratorzy mają świadomość, że w miejsce osób skazanych rekrutowani są nowi dostawcy, a klientów przybywa. Podstawowym jednak sposobem walki z narkobiznesem jest edukacja, przestrzeganie przed skutkami zażywania środków odurzających oraz konsekwentnie realizowana polityka karna prowadząca do ponoszenia odpowiedzialności za uczestnictwo w obrocie narkotykami.

Najbardziej dotkliwe dla struktur narkobiznesu jest uderzanie w zorganizowane grupy przestępcze. Takie sprawy prowadzone są w głównej mierze w Prokuraturze Okręgowej. W ostatnim czasie, w artykułach: "Przesłał z Argentyny narkotyki do biura podróży żony - Wydział V skierował do sądu akt oskarżenia", "Połykali jednorazowo nawet 80 kulek z kokainą. 15 osób oskarżonych", "Oskarżeni o przemyt znacznej ilości kokainy i heroiny z Jamajki", "Przemycił co najmniej 700 gram kokainy wartości 140,000.00 zł połykając specjalnie spreparowane kapsułki" informowaliśmy o skierowaniu do sądów aktów oskarżenia w głośnych medialnie sprawach przemytów narkotyków z terenów Ameryki Południowej.

W dyskusji na temat zwalczania narkobiznesu coraz częściej podnosi się kwestię ścigania konsumentów narkotyków przez Prokuraturę i Policję. W trakcie rozważań powinny pojawić się jednak również takie przykłady jak ten, obrazujący tragiczną historię 2 mężczyzn znalezionych martwych w samochodzie zaparkowanym na poboczu drogi w dniu 1.02.2013 r. w Uradzie. O wydarzeniu informowaliśmy w artykule "Wracamy do tematu - śmierć 2 przyrodnich braci na skutek przedawkowania heroiny". Publikacja ta stanowić miała przestrogę z jednej strony dla konsumentów narkotyków - poza tym, że za ich posiadanie grozi surowa kara (art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) to iż środki te również zabijają, a z drugiej strony ma być ostrzeżeniem dla dealerów - osoby, które udostępniają je odpowiedzą karnie z całą surowością prawa.  

Warto zwrócić uwagę, że kary jakie zapadają przed sądami to obok grzywien, głównie kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Podsumowanie
Prokuratorzy okręgu zielonogórskiego z dużą konsekwencja, a przede wszystkim z całą stanowczością będą nadal przeciwstawiać się wszystkim przejawom patologii społecznej związanej z przestępczością narkotykową. Wobec sprawców odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu narkotyków będą wnosić o surowe kary pozbawienia wolności, a jednocześnie będą dążyć do pozbawienia ich wszystkich korzyści majątkowych osiągniętych z przestępczego procederu.