OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2016-02-19

Zielona Góra. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE


Sygnatura:PO I K 112.2.2016


Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, na podstawie art. 3b ustawy z dnia  18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1241)  oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej

                                                          w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
:
Realizowanie zadań związanych z wykonywaniem budżetu Prokuratury Okręgowej, a także podległych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz kierowanie pracą Wydziału
III Budżetowo - Administracyjnego, w tym w szczególności:
1.    wykonywanie obowiązków dysponenta  trzeciego stopnia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze;
2.    sporządzanie projektów planów oraz planów finansowych, w tym - w układzie zadaniowym oraz    nadzorowanie ich wykonania;
3.    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej, w tym zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
4.    opracowywanie założeń i projektów programów wieloletnich;
5.    prowadzenie działalności inwestycyjnej Prokuratury Okręgowej;
6.    organizowanie i nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych;
7.    podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek prokuratury w obszarze okręgu zielonogórskiego.

WYNAGRODZENIE:
Wynagrodzenie na stanowisku dyrektora finansowo - administracyjnego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3  do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r.
(t. j. Dz. U. z 2015 r., Nr 54) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

WARUNKI KONIECZNE:
-    pełna zdolność do czynności prawnych;
-    nieposzlakowana opinia;
-    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
-    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
-    wykształcenie wyższe drugiego stopnia, co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE Z DANYM STANOWISKIEM PRACY:
-    samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność;
-    zdolności analityczne;
-    umiejętność planowania i organizowania pracy;
-    znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
-    umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem;
-    odporność na stres;
-    odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.


WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:
1.    list motywacyjny;
2.    własnoręcznie podpisany życiorys;
3.    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
4.    oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procedurą rekrutacji;
6.    oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:
Konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).
 
KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

     I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
   II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych  rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

   III etap - rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.


TERMINY:
Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 2016 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej  w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: PO I K 112.2.2016 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz termin  i miejsce jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze.

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela Marta Wicha nr tel. 068 32 91 721 (1 piętro, pokój 210).

 

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że zmianie uległ termin złożenia zgłoszeń o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora finansowo-administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze.