OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2017-09-01

Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838)

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze

 

Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.4.2017


Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra


Liczba wolnych stanowisk: 1


Zakres czynności: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1260).


Wynagrodzenie: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1905).


Wymagania konieczne - zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 z późn. zm.):


Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich,
a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
4)    ukończył 24 lata.


Kwalifikacje dodatkowe: ukończenie studiów wyższych prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury.


Wymagane dokumenty do zgłoszenia:
1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2)    życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
3)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)    oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku 
- Prawo o prokuraturze;
5)    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6)    aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby.


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.


W zgłoszeniu należy wskazać oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.4.2017 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.


Termin i miejsce złożenia dokumentów: zgłoszenie wraz z dokumentami złożyć należy w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 18 września 2017 roku.
Przebieg konkursu: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838).


Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.


Konkurs składa się z trzech etapów:


I.    wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II.    testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
III.    rozmowy kwalifikacyjnej.


Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:


Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 4 października 2017 roku.


Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.


Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów i będą dostępne przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.


Wynik konkursu: informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.


Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy prace asystenta prokuratora, odbędą 6-miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski