OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY - DOCELOWO SPECJALISTA DS. PŁAC W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2017-09-01

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata na stanowisko urzędnika stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. Docelowo: specjalista ds. płac.

sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.6.2017

liczba etatów: jeden
miejsce pracy: Zielona Góra

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w wymiarze pełnego etatu.

Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 485 z późn. zm.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, odprowadzanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przygotowanie raportów płacowych oraz deklaracji dla ZUS, US, GUS, PFRON,
- sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac,
- obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi,
- weryfikacja, ewidencja dokumentów płacowych oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- obsługa innych procesów płacowych wynikających ze statutowej działalności prokuratury,
- organizowanie oraz merytoryczny nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami ilościowo - wartościowymi składników majątkowych,
- współpraca z komórką organizacyjną realizującą zadania w zakresie kadr

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe I stopnia,
- dobra znajomość zagadnień płacowych, prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz innych aktualnych przepisów w zakresie wymagań stanowiskowych,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- oświadczenie o niekaralności,
- umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętności posługiwania się komputerem,
- znajomość przepisów:


Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 r.,  poz. 177 z późn zm.);


Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 j.t.);


Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 174 j.t.).


Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 50/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Wymagania pożądane:
- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
- kultura osobista,
- kreatywność,
- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
- doświadczenie: minimum dwuletnie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej,
- znajomość obsługi programu "Płatnik" oraz ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej "ePUAP",


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe (wskazane opinie i referencje),
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z załączonym wzorem). OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI


Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 września 2017 r. na adres:


PROKURATURA OKRĘGOWA
ul. Partyzantów 42
65-950 ZIELONA GÓRA

Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:


etapu pierwszego: polegającego na wstępnej selekcji kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

 

etapu drugiego: praktycznego sprawdzianu umiejętności,

 

etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej.


Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl i w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 246 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).