ZAWIADOMIENIE dla osób pokrzywdzonych w sprawie PRDs 234.2017 Prokuratury Rejonowej w Żaganiu o przesłaniu aktu oskarżenia

Dodano: 2018-06-04

Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PRDs 234.2017, że w dniu 21 maja 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim akt oskarżenia przeciwko Angelinie C. podejrzanej o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła szereg osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy, w ten sposób, że wprowadziła je w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów kupna sprzedaży różnych przedmiotów, zawartych za pośrednictwem portalu Facebook, przy czym z popełnienia przestępstw uczyniła sobie stałe źródło dochodu,  tj. o czyn z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.


POUCZENIE PODEJRZANEGO

1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § 1 kpk).
2. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego, wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu (art. 387 § 1 kpk).
3. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okolicz­ności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte, mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (387 § 2 kpk). Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 § 3 kpk).
4. Sąd przychylając się do wniosku może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.
5. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpozna go na rozpra­wie.
POUCZENIE POKRZYWDZONEGO
1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk).
2. Pokrzywdzony, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych, wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 kpk).
3. Zgodnie z art. 107 § 2 kpk za orzeczenie co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają się one do egzekucji w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a kpk, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 kodeksu karnego (wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody w całości lub części, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).