WNIOSEK DOWODOWY

Dodano: 2012-10-16

Dowody w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza się z urzędu, albo na wniosek stron, czyli pokrzywdzonego, podejrzanego albo podmiotu, który w przypadku skazania oskarżonego może zostać zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej oraz ich przedstawiciele procesowi (obrońcy, pełnomocnicy). Inni uczestnicy procesu (np. świadkowie) nie są uprawnieni do składania wniosków dowodowych, a wniosek złożony przez takie osoby nie podlega rozpoznaniu. We wniosku dowodowym należy oznaczyć dowód i wskazać okoliczności, które mają zostać udowodnione. Podmioty uprawnione mogą składać wnioski dowodowe przez cały okres postępowania przygotowawczego aż do jego zamknięcia, a następnie przed sądem pierwszej instancji aż do zamknięcia przewodu sądowego. Wniosek dowodowy może zostać uwzględniony i wtedy taki dowód zostaje przeprowadzony albo oddalony. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego nie podlega zaskarżeniu. Oddalenie wniosku dowodowego nie wyklucza późniejszego przeprowadzenia wnioskowanego dowodu, nawet jeżeli nie ujawniły się nowe okoliczności.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku dowodowego - Dokument PDF