Oświadczenia - komunikaty

 • ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

  Dodano: 2006-01-19

  Uprzejmie zapraszam przedstawicieli mediów na konferencję prasową, która odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42, w dniu 24 stycznia 2006 r. około godz. 13.15.

  Konferencja odbędzie się po naradzie rocznej poświęconej omówieniu wyników prokuratur okręgu zielonogórskiego w roku 2005 r.

  W konferencji uczestniczył będzie Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, Prokurator Okregowy w Zielonej Górze oraz Naczelnicy Wydziałów Prokuratury Okręgowej.

  Prosimy o niezawodne przybycie.

  Kazimierz Rubaszewski
  Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej
  w Zielonej Górze

 • EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA

  Dodano: 2005-12-20

  Ważną sferą działań podejmowanych w ramach zagranicznego obrotu prawnego, od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku, stanowią postępowania ekstradycyjne, prowadzone w oparciu o europejski nakaz aresztowania. Do końca listopada 2005 roku wydanie ENA w postępowaniach karnych, prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową oraz prokuratury i sądy rejonowe zwrócono się z wnioskami do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w 36 sprawach. W 2004 roku takich przypadków było 4. Procedurę związaną z realizacją ENA, nadesłanych przez państwa członkowskie UE, wdrożono w 24 sprawach, w odniesieniu do 27 osób ( w roku 2004 w 2, w odniesieniu do 3 osób).

 • ZAGRANICZNA POMOC PRAWNA

  Dodano: 2005-12-19

  Przygraniczne położenie zielonogórskich prokuratur oraz otwartość granic powoduje ciągły wzrost spraw prowadzonych przy współudziale obcych organów ścigania. Tylko do 30 listopada 2005 roku w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze zarejestrowano 374 sprawy z zakresu obrotu prawnego z zagranicą. W okresie tym przygotowano 175 wniosków o udzielenie zagranicznej pomocy prawnej, dotyczących postępowań karnych prowadzonych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego, które przekazano z prośbą o realizację prokuratorom państw obcych. 133 spośród nich przesłano do wykonania prokuratorom niemieckim.

 • APELACJE PROKURATORSKIE

  Dodano: 2005-12-14

  Prokurator, jako oskarżyciel publiczny nie tylko wnosi do sądu akty oskarżenia i składa wnioski co do wymiaru kary, ale też dba o zgodność wyroków sądowych z przepisami prawa oraz wpływa na kształtowanie się orzecznictwa sądowego. Oceniając wyrok jako niesłuszny prokurator (podobnie jak inne strony procesu karnego) ma prawo wnieść apelację, powodując w ten sposób rozpoznanie sprawy przez sąd wyższej instancji, to jest przez sąd okręgowy - co do wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe albo przez sąd apelacyjny - co do wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy. W apelacji prokurator wskazuje właściwą w danej sprawie podstawę odwoławczą, którą może stanowić: obraza przepisów prawa materialnego, obraza przepisów postępowania - jeśli mogła mieć wpływ na treść wyroku, błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia- jeśli mógł mieć wpływ na treść orzeczenia oraz rażąca niewspółmierność kary lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego lub innego środka. Uwzględniając apelację sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie albo uchyla je, przekazując sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-12-13

  Przy Uniwersytecie Wrocławskim została utworzona Międzyuczelniana Pracownia Balistyki i Mechanoskopii. Będzie prowadzić badania nad nowymi zagadnieniami pojawiającymi się w kryminalistyce i wykonywać ekspertyzy dla sądów i prokuratury.

 • NASZA WITRYNA - 100 TYSIĘCY ODWIEDZIN !!!

  Dodano: 2005-10-13

  Prokurator nie działa, nie może i nie chce działać w próżni społecznej. Realizując ustawowe zadania, jakimi są strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, obowiązkiem prokuratora jest upowszechnianie informacji służących umacnianiu praworządności oraz urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego. Nie może ulegać wątpliwości, że współcześnie podstawową rolę w urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego spełniają środki masowego komunikowania, w tym prasa, radio i telewizja. Wobec permanentnego zapotrzebowania większości mediów na informacje o posmaku sensacji, skandalu czy afery, tradycyjne formy prokuratorskiego współdziałania z dziennikarzami okazały się niewystarczające. Do opinii coraz częściej dochodzi wypaczony i jednostronny obraz efektów pracy urzędu prokuratorskiego i organów z nim współdziałających w zwalczaniu przestępczości i innych negatywnych zjawisk życia społecznego.

 • NOWO DODANY LINK - DZIAŁANIA NA RZECZ OFIAR PRZESTĘPSTW

  Dodano: 2005-10-12

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169 poz.1415) oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty Dz. U. Nr 177, poz, 1476) w naszej witrynie internetowej umieściliśmy link Działania na rzecz ofiar przestępstw (menu po lewej stronie), w którym zamieszczone zostały informacje o kompensacie dla ofiar niektórych przestępstw wraz z formularzem wniosku o przyznanie kompensaty.

  Działania na rzecz ofiar przestępstw

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-07-29

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2005 r. do 2 września 2005 r. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski będzie przebywał na urlopie.

  Obowiązki Rzecznika Prasowego w tym okresie przejmie prokurator Jan Pardej tel. 068 32 91 728 tel. kom. 502 408 228

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-07-04

  Informujemy, że w wyniku pozytywnego zaliczenia pierwszego etapu konkursu na aplikantów prokuratorskich wszyscy kandydaci z okręgu zielonogórskiego, którzy przystąpili do konkursu zostali zakwalifikowani do etapu ustnego.

  Szczegółowe wyniki oraz termin egzaminu ustnego można uzyskać w dziale kadr Prokuratury Okręgowej pod numerem telefonu (068) 32 91 721

 • INFORMACJA

  Dodano: 2005-06-16

  Uprzejmie informujemy, iż w związku z służbowym wyjazdem Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej Kazimierza Rubaszewskiego jego obowiązki do dnia 22 czerwca 2005 r. przejmuje prokurator Jan Pardej dostępny pod numerem telefonu 068 32 91 728 oraz tel. kom. 502 408 228